icon

MEDIATOR

Pani Notariusz Anna Kaszewska od 16 czerwca 2013r.
jest dyplomowanym Mediatorem.
Jako Mediator Pani Notariusz Anna Kaszewska posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz szeroką wiedzę niezbędną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w szczególności w zakresie prawa i psychologii.
Jednocześnie Pani Notariusz Anna Kaszewska wpisana jest na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku jako Mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz gospodarczych.

Kancelaria Mediatora mieści się w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Płocku tj. ulica Królewiecka 22.
Kilka słów o mediacji….
Mediacja – jest to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia (Mediator) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.
Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu/konfliktu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej (Mediatora) cieszącej się ich zaufaniem.
Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.
W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).
Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i jakie w związku z tym mogą one przyjąć dobrowolnie.
Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość.
Zastosowanie mediacji
Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie sporów/konfliktów:
• rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych
• towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych
• w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych
• pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych
• w sprawach gospodarczych
• w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich
Ugody wypracowane w mediacji
Mediacje sądowe wspomagają sądownictwo w załatwianiu wielu spraw (karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, w sprawach nieletnich).
W przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, by ugoda miała status ugody sądowej wymagane jest jej zatwierdzenie przez sąd, który może odmówić zatwierdzenia ugody tylko w wypadku gdy jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art.183 kpc.) W razie braku zwrócenia się do sądu ugoda zawarta przed mediatorem ma status ugody cywilnoprawnej.

Do pobrania: certyfikat

Kontakt


09-402 Płock
ul. Królewiecka 22
tel./fax: 24 268 81 70
kom.: 602 466 643


Godz. otwarcia

poniedziałek: godz. 9.00- 15.00
wtorek: godz. 9.00- 15.00
środa: 10.00- 17.00
czwartek: godz. 9.00- 15.00
piatek: godz. 9.00- 15.00